Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19. 11. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

653/2020

1 375,00 EUR Jedentisíc tristosedemdesiatpäť

Lesana Lehotová

Obec Dolná Krupá

11. 11. 2020

Zmluva o dielo

707/2020

112 527,68 EUR Jednostodvanásťtisíc päťstodvadsaťsedem eur a 0,90 centov

BERECON s.r.o.

Obec Dolná Krupá

11. 11. 2020

Prenájom nebytových priestorov

720/2020

110,00 EUR

Miroslav Ohradka

Obec Dolná Krupá

30. 10. 2020

Poistná zmluva

699/2020

99,65 EUR Deväťdesiatdeväť eur 65 eurocentov

Generali Poisťovňa a.s.

Obec Dolná Krupá

27. 10. 2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

694/2020

74,00 EUR Sedemdesiatštyri eur

ZSE Energia , a. s.

Obec Dolná Krupá

14. 10. 2020

Zmluva o výpožičke

727/2020

bezplatné

Slovenská republika Ministerstvo vnútra

Obec Dolná Krupá

13. 10. 2020

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia

655/2020

bezplatne

ZSE Energia , a. s.

Obec Dolná Krupá

6. 10. 2020

Zmluva o zbere použitých jedlých olejov

619/2020

bezplatne

Fidelity Trade s.r.o.

Obec Dolná Krupá

25. 9. 2020

Zmluva o aktualizácii programov, licenčná zmluva

606/2020

324,00 EUR Tristodvadsať štyri

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dolná Krupá

25. 9. 2020

Zmluva o aktualizácii programov, licenčná zmluva

578/2020

114,00 EUR Jednostoštrnásť

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dolná Krupá

21. 9. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

593/2020

110,00 EUR

Miroslav Ohradka

Obec Dolná Krupá

21. 9. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

592/2020

110,00 EUR

VANS PED s.r.o.

Obec Dolná Krupá

16. 9. 2020

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

587/2020

nula

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Dolná Krupá

7. 9. 2020

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia

561/2020

bezplatne

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Dolná Krupá

2. 9. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

548/2020

250,00 EUR

Monika Štibraná

Obec Dolná Krupá

27. 8. 2020

Zmluva o dielo

545/2020

1 200,00 EUR Jedentisíc dvesto

MBM Project s.r.o.

Obec Dolná Krupá

26. 8. 2020

Nájomná zmluva

544/2020

5,00 EUR

Miroslava Hrčková

Obec Dolná Krupá

25. 8. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

541/2020

250,00 EUR

Mária Bohunická

Obec Dolná Krupá

25. 8. 2020

Nájomná zmluva

540/2020

47,50 EUR

Klaudia Galgóciová

Obec Dolná Krupá

25. 8. 2020

Nájomná zmluva

539/2020

3,00 EUR

Vincent Škoda

Obec Dolná Krupá

19. 8. 2020

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

491/2020

bezplatne

Obec Dolná Krupá

IC BK s.r.o.

7. 8. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

498/2020

50,00 EUR

Jarmila Mauerová

Obec Dolná Krupá

30. 7. 2020

Zmluva o prenájme hnuteľných vecí

490/2020

12,50 EUR

Iveta Blahová

Obec Dolná Krupá

30. 7. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

495/2020

110,00 EUR

Miroslav Ohradka

Obec Dolná Krupá

17. 7. 2020

Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebyt. priestorov

471/2020

345,00 EUR Tristoštyridsaťpäť

Alena Baštrnáková - ALBA

Obec Dolná Krupá

17. 7. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

470/2020

180,00 EUR

Nikola Novotová

Obec Dolná Krupá

15. 7. 2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

450/2020

1,00 EUR Jedno euro

Tomáš Hrčka

Obec Dolná Krupá

10. 7. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

451/2020

250,00 EUR

Anna Hulíková

Obec Dolná Krupá

26. 6. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov

383/2020

251,91 EUR Dvestopäťdesiatjeden eur deväťdesiat jeden eurocentov

Poľnohospodárske družstvo KRUPÁ v Dolnej Krupej

Obec Dolná Krupá

22. 6. 2020

Nájomná zmluva

399/2020

11,50 EUR

Ivana Guzmická

Obec Dolná Krupá

22. 6. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

221/2020

450,00 EUR Štyristo päťdesiat eur

Rudolf Zárecký

Obec Dolná Krupá

10. 6. 2020

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

356/2020

nula

Martin Lehota

Obec Dolná Krupá

10. 6. 2020

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

355/2020

nula

Lukáš Bohunický

Obec Dolná Krupá

25. 5. 2020

Zmluva o dielo

319/2020

113 906,46 EUR Jednostotrinásťtisíc deväťstošesť eur, 46 eurocentov

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Obec Dolná Krupá

14. 5. 2020

Zmluva o dielo

249/2020

4 943,00 EUR Štyri tisíc deväťstoštyridsaťtri eur

Lukáš Bohunický

Obec Dolná Krupá

14. 5. 2020

Zmluva o dielo

248/2020

4 850,00 EUR Štyri tisíc osemstopäťdesiat

Martin Lehota

Obec Dolná Krupá

12. 5. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

105/2020/NC

10,00 EUR desať

Mária Sládečková

Obec Dolná Krupá

12. 5. 2020

Nájomná zmluva za hrobové miesto

104/2020/NC

10,00 EUR desať

Martina Klimová

Obec Dolná Krupá

7. 5. 2020

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

220/2020

275,00 EUR Dvestosedemdesiatpäť eur

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Obec Dolná Krupá

7. 4. 2020

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

222/2020

65,00 EUR šesťdesiat päť eur

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Dolná Krupá

3. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

206/2020

900,00 EUR Deväťsto eur

Obecný športový klub Dolná Krupá

Obec Dolná Krupá

1. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

34/2020

7 000,00 EUR Sedemtisíc

Obecný športový klub Dolná Krupá

Obec Dolná Krupá

1. 4. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

200/2020

1 992,00 EUR Tisícdeväťstodeväťdesiatdva eur

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Dolná Krupá

1. 4. 2020

Zmluva o dielo

198/2020

14 040,00 EUR Štrnásťtisíc štyridsať eur

A.DOM s.r.o.

Obec Dolná Krupá

30. 3. 2020

Zmluvy o poskytnutí IR na registratúru

193/2020

690,00 EUR Šestodeväťdesiat

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dolná Krupá

30. 3. 2020

Zmluva o aktualizácii programov a licenčná zmluva

192/2020

312,00 EUR Tristodvanásť

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dolná Krupá

4. 3. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

31/2020

300,00 EUR Tristo eur

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, ZO v Dolnej Krupej

Obec Dolná Krupá

4. 3. 2020

Dodatok č. 1 k zmluve o platení úhrady za poskytovanú soc. službu

156/2020

288,20 EUR Dvestoosemdesiatosem eur dvadsať eurocentov

Trnavská arcidiecézna charita

Obec Dolná Krupá

29. 1. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov KS

75/2020

110,00 EUR

Miroslav Ohradka

Obec Dolná Krupá

20. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

32/2019

750,00 EUR sedemsto päťdesiat eur

Slovenský zväz záhradkárov ZO Dolná Krupá

Obec Dolná Krupá

15. 1. 2020

Zmluva o dodávke plynu

48/2020

140,00 EUR stoštyridsať eur

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Dolná Krupá

15. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

28/2019

500,00 EUR päťsto eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Dolná Krupá

13. 1. 2020

Zmluva o spolupráci

26/2020

bezplatne

ASEKOL SK s.r.o.

Obec Dolná Krupá

13. 1. 2020

Zmluva o platení úhrady za poskytovaní sociálnej služby

25/2020

265,10 EUR dvestošesťdesiatpäť eur, desať centov

Trnavská arcidiecézna charita

Obec Dolná Krupá

13. 1. 2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

24/2020

bezplatné

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

15/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Zuzana Macošiarová

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

14/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Jozef Horváth

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

13/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Stanislav Fíba

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

12/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Miloš Šaradín

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

11/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Sidónia Bachratá

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

10/2020/C

20,00 EUR dvadsať

RNDr. Tamara Lehotová

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

9/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Veronika Ráczová

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

8/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Edita Kopúnková

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

7/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Štefánia Garažiová

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

6/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Rozália Jančovičová

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

5/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Sidónia Hulíková

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

4/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Ján Kúcik

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

3/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Štefan Bachratý

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

2/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Ján Gažo

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

1/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Jarmila Kadlečíková

Obec Dolná Krupá

30. 12. 2019

Dodatok k Zmluve č. S07T700004

607/2019

35,81 EUR tridsať päť eur osemdesiatjedna eurocentov

FCC Trnava, s.r.o.

Obec Dolná Krupá

13. 12. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov KS

577/2019

33,00 EUR

Michaela Šurinová

Obec Dolná Krupá

12. 12. 2019

Zmluva o dielo

570/2019

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

Ing. arch. Vlasta Cukorová

Obec Dolná Krupá

6. 12. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov KS

557/2019

100,00 EUR

Miroslav Ohradka

Obec Dolná Krupá

6. 12. 2019

Dodatok č. 11 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

556/2019

2 095,20 EUR Dvetisíc deväťdesiatpäť eur, dvadsať centov

Mária Kotásková

Obec Dolná Krupá

2. 12. 2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

547/2019

230,00 EUR Dvesto tridsať eur

EKOTEC s.r.o.

Obec Dolná Krupá

2. 12. 2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

546/2019

15,90 EUR Päťnásť eur a deväťdesiat centov

Slovak Telecom a.s.

Obec Dolná Krupá

29. 11. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov KS

544/2019

66,00 EUR

Daniel Nádaský

Obec Dolná Krupá

25. 11. 2019

Nájomná zmluva na hrobové miesto

973/2019

10,00 EUR desať

Valentína Klementovičová

Obec Dolná Krupá

22. 11. 2019

Zmluva o dielo

534/2019

2 000,00 EUR Dvetisíc

Ing. arch. Vlasta Cukorová

Obec Dolná Krupá

22. 11. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov KS

536/2019

99,00 EUR

Monika Korchová

Obec Dolná Krupá

20. 11. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

535/2019

24,90 EUR Dvadsať štyri eur a 90 eurocentov/m/rok

František Kumančík a spol.

Obec Dolná Krupá

14. 11. 2019

Zmluva o dielo

525/2019

370,00 EUR tristosedemdesiat

Mgr. Michaela Strakošová

Obec Dolná Krupá

8. 11. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov KS

509/2019

99,00 EUR

Michaela Vovsová

Obec Dolná Krupá

30. 10. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

484/2019

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Združenie dychových hudieb Slovenska Dychová hudba Karpatská kapela

Obec Dolná Krupá

30. 10. 2019

Zmluva o spolupráci

451/2019

310,00 EUR Tristo eur

Mesto Trnava

Obec Dolná Krupá

30. 10. 2019

Nájomná zmluva na hrobové miesto

972/2019

10,00 EUR desať

Anna Horváthová

Obec Dolná Krupá

28. 10. 2019

Licenčná zmluva

478/2019

198,00 EUR Jednosto devätdesiaosem eur

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dolná Krupá

25. 10. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov KS

473/2019

99,00 EUR

Lukáš Bohunický

Obec Dolná Krupá

21. 10. 2019

Nájomná zmluva na hrobové miesto

971/2019

10,00 EUR dsesať

Kotásek Emil

Obec Dolná Krupá

17. 10. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb stravovacia

449/2019

4,00 EUR štyri eur

Poľnohospodárske družstvo KRUPÁ v Dolnej Krupej

Obec Dolná Krupá

16. 10. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov KS

452/2019

100,00 EUR

TK IMPEX s.r.o.

Obec Dolná Krupá

11. 10. 2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

440/2019

40,00 EUR štyridsať

Obec Dolná Krupá

SLOVAK TELEKOM, A. S.

9. 10. 2019

Prenájom nebytových priestorov

436/2019

165,00 EUR

Veronika Debnárová

Obec Dolná Krupá

4. 10. 2019

Prenájom nebytových priestorov KS

430/2019

100,00 EUR

Miroslav Ohradka

Obec Dolná Krupá

25. 9. 2019

Nájomná zmluva na hrobové miesto

970/2019

10,00 EUR desať

Monika Kolláriková

Obec Dolná Krupá

24. 9. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov KS

415/2019

165,00 EUR

Ján Kubovič

Obec Dolná Krupá

20. 9. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

412/2019

165,00 EUR jednosto šesťdesiatpäť

Veronika Feketeová

Obec Dolná Krupá

17. 9. 2019

Kúpna zmluva

346/2019

110 000,00 EUR Jednosto desať tisíc

Poľnohospodárske družstvo KRUPÁ v Dolnej Krupej

Obec Dolná Krupá

2. 9. 2019

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

377/2019

Neuvedené

Ján Chalúpek - JACHA - ekonomické služby

Obec Dolná Krupá

28. 8. 2019

Zmluva o spracovávaní osobných údajov pre účely účtovníctva

376/2019

bezplatne

Hugo Hýbl - PREMIUM

Obec Dolná Krupá

26. 8. 2019

Dohoda o umiestnení monitorovacieho zariadenia

366/2019

30,00 EUR tridsať

Obec Dolná Krupá

Výskumný ústav vodného hospodárstva

15. 8. 2019

Dodatok č. 10 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

351/2019

nula

Mária Kotásková

Obec Dolná Krupá

15. 8. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

345/2019

6 400,00 EUR šesťtisíc štyristo eur

Pharmco s.r.o.

Obec Dolná Krupá

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

7 divov Dolnej Krupej