Menu
Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

Architektúra

KOSTOL SV. ONDREJA

KOSTOL DOLNÁ KRUPÁFarský kostol predstavuje významnú pamiatku sakrálnej architektúry zo začiatku 19. storočia a patrí medzi architektonické dominanty Dolnej Krupej. Bol dokončený v roku 1811 a vysvätený v roku 1813. Zaraďuje sa medzi pamiatky klasicistického štýlu a je postavený na mieste staršieho gotického kostola z roku 1465. Kostol je jednoloďový s vežou a vstupným portálom orientovanými do ulice. Po stranách presbytéria boli pristavané sakristia a oratórium v podzemí s hrobkou rodiny Brunsvikovcov. Nie príliš nápadný exteriér budovy ukrýva umelecky cenné pôvodné dotvorenie interiéru s dielami od uznávaných majstrov svojej doby. V duchu klasicizmu sú zhotovené všetky oltáre, krstiteľnica i kazateľnica. Najhodnotnejšími umeleckými dielami sú hlavný oltár Sv. Kríža s obrazom Ukrižovaného Krista a náhrobok rodiny Brunsvikovcov. Aj zvyšné dva oltárne obrazy pochádzajú z obdobia krátko po dokončení kostola z roku 1813. Pod oratóriom sa nachádza rodinná hrobka Brunsvikovcov, v ktorej je pochovaný aj najslávnejší majiteľ kaštieľa panstva Jozef Brunsvik (1750-1827), ktorý mal najväčší podiel na stavbe nového kostola.

Z hľadiska umeleckého tvaroslovia sa kostol v Dolnej Krupej zaraďuje medzi pamiatky klasicistického štýlu. Patrí k sakrálnym stavbám jednoloďového typu. Hlavná os kostola je orientovaná severovýchodne juhozápadným smerom, čo bolo predurčené historickým vývojom zástavby v tomto priestore. Budova má pozdĺžny pôdorys a vnútorný jednoloďový priestor zaklenutý tzv. pruskými klenbami. Fasáda je skromne dotvorená plošným tvaroslovím pilastrov a lizén. Veža je vstavaná do priečelia.

Loď kostola
Loď je preklenutá troma poľami pruskej klenby. Klenbové pole má v pôdoryse tvar obdĺžnika a pásy klenieb dosadajú na hlavice pilierov.

Svätyňa (presbytérium)
Presbytérium je zaklenuté jedným poľom klenby. Je ukončené pravouhlým uzáverom a osvetlené dvoma oknami. Sú k nemu pristavané dva bloky – sakristia a oratórium.

Oltáre a oltárna architektúra
V súčasnosti sa vo farskom kostole nachádzajú tri oltáre: hlavný a dva bočné. Hlavný je oltár Sv. Kríža a bočné sv. Andreja a preblahoslavenej Panny Márie. Všetky sú pôvodné a zhotovili ich do novostavby kostola v rokoch 1811 až 1813.

Hlavný oltár kostola
Podľa architektonického tvaroslovia je oltárna stena klasicistická, z hľadiska celkovej koncepcie je oltár edikulový. Edikula pozostáva z postranných stĺpov, horného kladia s vlysom a trojuholníkového štítu vo vrchole. Takýmto spôsobom je vlastne orámovaný oltárny obraz. Jeho autorom je viedenský maliar Francesco Caucig, pôvodom Slovinec – Franc Kavčič (1755 – 1828) a architektonické riešenie oltára navrhol slávny uhorský architekt Michael Pollack (1773-1855).

Náhrobok Brunsvikovcov
Najcennejšie umelecké dielo v kostole je venované grófovi Jozefovi Brunsvikovi a jeho synovi Augustovi. Ich spoločný pyramidálny náhrobný pomník je jedinečnou pamiatkou sochárstva prvej polovice 19. storočia, na Slovensku ojedinelý.  Monumentálny pomník dala zhotoviť vdova po grófovi Mária Anna Brunsviková.  Autorom je sochár Štefan Ferenczy (1792 – 1856) a v kostole bol postavený v roku 1841.

Bočné oltáre
Bočné oltáre sú takisto pôvodnými prvkami. Prvý (pri pohľade z lode vľavo) je zasvätený sv. Andrejovi -patrónovi kostola, druhý Panne Márii. Oltáre sú osadené oproti sebe pri bočných stenách lode pod prvým klenbovým poľom.

Kazateľnica
Kazateľnica (ambona) je samostatným architektonickým prvkom umiestneným vpravo od hlavného oltára (pri pohľade z lode). Patrí k pôvodnému zariadeniu kostola a dokončená bola pred rokom 1813.

Krstiteľnica
Krstiteľnica (baptistérium) spolu s kazateľnicou umiestnením na exponovanom mieste umocňujú dojem pri pohľade z lode do presbytéria. Architektúra krstiteľnice svojím decentným umeleckým stvárnením rovnako predstavuje vzácny príklad klasicistického umenia.

Krížová cesta
14 zastavení krížovej cesty bolo v kostole osadených v roku 1891 –  sú maľované podľa predlohy rakúskeho maliara českého pôvodu Jozefa Führicha (1800-1876)

Organ
Terajší dvojmanuálový organ s 20 registrami bol do kostola zakúpený v roku 1949.  Nahradil starší organ od slávneho slovenského organára Martina Šaška z roku 1855.  Pri príležitosti posviacky nástroja hudobný skladateľ Mikuláš Schneider-Trnavský zložil 150. Žalm pre miešaný zbor.

Mauzóleum
Mauzóleum Chotekovcov dokončili v roku 1895 podľa projektu viedenského architekta Stanislausa Hanuscha. Objednávateľom bol majiteľ kaštieľa Rudolf Chotek, ktorý doň dal pochovať svoju mladú dcéru i manželku. Označuje sa prívlastkom neorenesančné a zaraďujeme ho k ukážkovým príkladom neoslohovej architektúry z prelomu 19. a 20. storočia na našom území. V roku 1946 doň pochovali aj poslednú príslušníčku rodiny Máriu Henrietu Chotekovú – ružovú grófku (nar. 1863). V mauzóleu bolo postupne pochovaných šesť príslušníkov rodiny Chotekovcov. Okrem spomínaných ženských členiek rodu, to bol aj samotný gróf Chotek, jeho syn Rudolf Chotek ml. a dcéra Gabriela Schönbornová.

7 divov Dolnej Krupej