Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

Zastupiteľstvo

ZLOŽENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA NA ROKY 2018 – 2022

zastupiteľstvo

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dolnej Krupej (86.5 kB)


Zástupca starostu: Ing. Michal Žák


Poslanci obecného zastupiteľstva:

Mgr. Juraj Anetta  podávanie podnetov, otázok a pripomienok občanov k životu a rozvoju obce: Podhájska ulica (od Hoštákov po č. 226)

Mgr. Juraj Drozda  podávanie podnetov, otázok a pripomienok občanov k životu a rozvoju obce Trnavská cesta, Námestie Sv. Vendelína, J. Dopjeru a M. H. Chotekovej

Mgr. Marek Horváth  podávanie podnetov, otázok a pripomienok občanov k životu a rozvoju obce časť Hlavnej ulice (od Horného konca po Hornú ulicu)

PhDr. Monika Korchová  podávanie podnetov, otázok a pripomienok občanov k životu a rozvoju obce Podhájska ulica a Na doline (od č. 226 po koniec na Doline)

Ing. Teofil Mihalovič podávanie podnetov, otázok a pripomienok občanov k životu a rozvoju obce Nová, Krátka a Družstevná ulica

Mgr. Nikola Gergely podávanie podnetov, otázok a pripomienok občanov k životu a rozvoju obce Potôčky, Rybníčky

Mgr. Stanislav Petráš podávanie podnetov, otázok a pripomienok občanov k životu a rozvoju obce časť Hlavnej ulice (od Hornej ulice po cukráreň)

Daniel Sucháň podávanie podnetov, otázok a pripomienok občanov k životu a rozvoju obce Hoštáky, čast Hlavnej ulice (od cukrárne po odbočku na Potočnú
) Potočná a Dolný Chríb

Ing. Michal Žák podávanie podnetov, otázok a pripomienok občanov k životu a rozvoju obce Školská, J. Brunsvika a Horný Chríb


Zloženie a určenie komisií pre volebné obdobie 2018-2022, ktoré bolo schválené na rokovaní obecného zastupiteľstva:

Komisia rozvoja, výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku a riešenie sťažností:

 • Mgr. Juraj Anetta – predseda
 • Mgr. Stanislav Petráš – člen
 • Daniel Sucháň – člen
 • Ing. Michal Žák – člen
 • Ing. Peter Brestovanský – člen

Komisia finančná, sociálna, obchodu a služieb

 • Mgr. Marek Horváth – predseda
 • Ing. Teofil Mihalovič – člen
 • Mgr. Nikola Novotová – členka
 • Daniel Sucháň – člen
 • Ing. Michal Žák – člen
 • Ing. Andrea Myjavcová – členka
 • Bc. Mgr. Ľudmila Valentovičová – členka

Komisia vzdelávania, kultúry, športu a mládeže

 • PhDr. Monika Korchová – predsedníčka
 • Mgr. Juraj Drozda – člen
 • Mgr. Marek Horváth – člen
 • Mgr. Nikola Novotová – členka
 • Ing. Michal Žák – člen
 • Mgr. Sidónia Adamovičová – členka
 • Ing. Jozef Sloboda – člen

Komisia pre ochranu verejného záujmu

 • Mgr. Stanislav Petráš – predseda
 • PhDr. Monika Korchová – členka
 • Mgr. Juraj Drozda – člen

PROFILY POSLANCOV

 • Mgr. Juraj Anetta

Zamestnanie: štátny zamestnanec
Kandidát: nezávislý
Adresa:  Podhájska 760/31 Dolná Krupá
Telefón:  0908 411 471
E-mail: juraj.anetta@gmail.com

 • Mgr. Juraj Drozda

Zamestnanie: bankový úradník
Kandidát: KDH
Adresa:  Nová 655/27 Dolná Krupá
Telefón:  0914 103 069
E-mail: juraj.drozda@gmail.com

 • Mgr. Marek Horváth

Zamestnanie: obchodný manažér
Kandidát: nezávislý
Adresa: Dolná Krupá, Parková 740/5
Telefón: 0903 463 692
E-mail: marek.horvath69@gmail.com 

 • PhDr.  Monika Korchová

Zamestnanie: zástupkyňa riaditeľa pre MŠ
Kandidát: nezávislá
Adresa: Podhájska ul. 220/130 Dolná Krupá
Telefón: 0908 770 350
E-mail: moni.k@centrum.sk

 • Ing. Teofil Mihalovič

Zamestnanie: dôchodca
Kandidát: KDH
Adresa: Nová 662/13 Dolná Krupá
Telefón: 0907 843 876
E-mail: teomihalovic@gmail.com

 • Mgr. Nikola Novotová

Zamestnanie: riaditeľka súkromnej MŠ
Kandidát: nezávislá
Adresa: Nová 644/49 Dolná Krupá
Telefón: 0904 284 345
E-mail: nika.novotova@gmail.com

 • Mgr. Stanislav Petráš

Zamestnanie: 
Kandidát: KDH
Adresa: Nová 648/41 Dolná Krupá
Telefón: 0907 636 593
E-mail: 3dnystano@gmail.com

 • Daniel Sucháň

Zamestnanie: podnikateľ
Kandidát: nezávislý
Adresa: Hoštáky 280/58 Dolná Krupá
Telefón: 0915 187 230
E-mail: danyelstarosta@gmail.com

 • Ing. Michal Žák

Zamestnanie: správca kaštieľa
Kandidát: nezávislý
Adresa: Hoštáky 741/2A Dolná Krupá
Telefón: 0948 018 110
E-mail: michal.zakmen@gmail.com


HISTÓRIA SAMOSPRÁVY

VOLEBNÉ OBDOBIE 2014-2018

Zástupca starostu: Mgr. Stanislav Petráš
Poslanci: Mgr. Juraj Anetta, Klement Baránek, Mgr. Marek Dekan, Mgr. Marek Horváth, PhDr. Monika Korchová, Stanislav Lehota, Mgr. Jana Lehotová, Mgr. Stanislav Petráš,       Ing. Marek Totka

VOLEBNÉ OBDOBIE 2010-2014

Zástupca starostu: Mgr. Stanislav Petráš
Poslanci: Klement Baránek, Ing. Peter Brestovanský,  Mgr. Marek Horváth, Mgr. Monika Korchová, Stanislav Lehota, Mgr. Jana Lehotová, Mgr. Stanislav Petráš, Mgr. Martina Slabá, Ing. Marek Totka

VOLEBNÉ OBDOBIE 2006-2010

Zástupca starostu: Mgr. Stanislav Petráš
Poslanci: Stanislav Bachratý, Vincent Bachratý, Ondrej Bohunický, Ing. Vladimír Gronský, Mgr. Jaroslav Hulík, Mgr. Alena Ištvancová, Monika Korchová, Stanislav Lehota, Mgr. Stanislav Petráš

VOLEBNÉ OBDOBIE 2002-2006

Zástupca starostu: Mgr. Stanislav Petráš
Poslanci: Vincent Bachratý, Ján Galgóci, Ing. Vladimír Gronský, Monika Korchová, Stanislav Lehota, Ing. Teofil Mihalovič, Mgr. Stanislav Petráš, Jozef Sýkora, Milan Vravúšek

VOLEBNÉ OBDOBIE 1998-2002

Zástupca starostu: Milan Vravúšek
Poslanci: Vladimír Anetta, Vincent Bachratý, Anton Brestovanský, Ing. Vladimír Bobko, Ján Fíba, Ján Galgóci, Ján Gažo, Vladimír Gažo, Mgr. Mária Kabátová, Jozef Keleši, František Kumančík, Stanislav Lehota, Ing. Teofil Mihalovič, Milan Novota, Mgr. Stanislav Petráš, Jozef Sloboda, Mgr. Marek Škoda, Ing. Jozef Vadovič, Milan Vravúšek, Kamil Žák

VOLEBNÉ OBDOBIE 1994-1998

Zástupca starostu: Vincent Bachratý
Poslanci: Jozef Bachratý, Vincent Bachratý, Jozef Bajaník, Augustín Bohunický, Jozef Bohunický, Dominik Bohunický, Klement Bohunický, Anton Brestovanský, Ing. Vladimír Blaho, Ján Fíba, Ján Galgóci, Ján Gažo, Vladimír Gažo, Štefan Kadlečík, Jozef Keleši, Ing. Teofil Mihalovič, Silvester Petráš, Ing. Jozef Slabý, Jozef Sýkora, Ing. Pavol Škoda

VOLEBNÉ OBDOBIE 1990-1994

Zástupkyňa starostu: Mgr. Anna Škodová
Poslanci: Vincent Bachratý, Ing. Vladimír Blaho, Dominik Bohunický, Augustín Bohunický, Anton Brestovanský, Vincent Drozda, Ján Fíba, Ján Galgóci, Jana Gažová, Jozef Horváth, Jozef Hrebíček, Michal Kazimír, Ing. Teofil Mihalovič, Jaroslav Novota, Milan Novota, Silvester Petráš, Stanislav Petráš, Ing. Jozef Slabý, Jozef Sloboda, Jozef Sýkora, Jozef Šalgovič, Anna Škodová, Ján Škoda, Mária Štibraná, Anton Totka, Ing. Jozef Vadovič, Milan Vravúšek, Kamil Žák


LEGISLATÍVA

V zmysle zákona SNR č. 369 Zb. obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.
Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou starostu obce, s funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej orgánu má byť volený, alebo ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.
Počet poslancov obecného zastupiteľstva určí obecné zastupiteľstvo v rozmedzí od 9 do 60; ak ide o obec s počtom obyvateľov menej ako 40, je potrebných najmenej päť poslancov obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet, schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa uznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11a odseku 1 písm. b) a okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11a odseku 1 písm. c), e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov, g) uznášať sa na nariadeniach, h) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra, ch) schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.), i) zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov), j) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, k) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, l) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.

7 divov Dolnej Krupej