Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

Trvalý / prechodný pobyt

Práva a povinnosti občanov pri hlásení pobytu upravuje zákon č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej " zákon").

Trvalý pobyt  má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom, alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo individuálnu rekreáciu, ak zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt.

Občan je povinný pri prihlásení trvalého pobytu predložiť :

  1. platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
  2. platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie  o občianskom preukaze,
  3. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti s údajmi podľa § 4ods. 6 písm.b) zákona, 

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak :

-  ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka budovy,

-  ide o občana, ktorý má v predmetnej budove zriadené vecné bremeno doživotného užívania     nehnuteľnosti,

- ide o prihlásenie manžela a nezaopatreného dieťaťa vlastníka budovy, alebo

- vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt, svoj  súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne pobytu

Dieťa narodené v zahraničí môže byť prihlásené na trvalý pobyt v SR až po predložení rodného listu z osobitnej matriky v Bratislave.

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní, prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí , ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako  90 dní.

Pri hlásení prechodného pobytu občan predkladá tie isté doklady ako k prihláseniu na trvalý pobyt. Občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Tlačivá k prihláseniu na trvalý alebo prechodný pobyt občan nevypisuje, tlačia sa priamo z počítača pri prihlásení pobytu.

Za vydanie potvrdenia o pobyte občan platí správny poplatok 5 EUR, v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Súhlas s prihlásením občana na pobyt.docx (15.51 kB)

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu.pdf (69.93 kB)

 

Postup pri prihlasovaní na trvalý pobyt občana je uvedený aj na webovom sídle MV SR : 

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/pobyt/pobyt-t/trvaly-pobyt-prihlasenie

7 divov Dolnej Krupej