Menu
Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

Projekty a investičné akcie

PROJEKT MODERNIZÁCIE HASIČSKEJ ZBROJNICE DOLNÁ KRUPÁ (AUGUST – SEPTEMBER 2018)

HZ_2018_4V mesiacoch august – september 2018 obec zrealizovala projekt Modernizácia hasičskej zbrojnice Dolná Krupá. Projekt bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Výška poskytnutej dotácie bola v sume 30 000 € a spoluúčasť obce predstavovala 6 357,20 €. Demontovala sa stará strešná krytina (nebezpečný odpad – azbestocement) a odstránila sa konštrukcia krovu. Plocha stropu sa očistila a následne sa zrealizovala nová konštrukcia krovu s latovaním a plechovou krytinou. Taktiež bol urobený nový bleskozvod. Osadili sa nové klampiarske výrobky, dažďové žľaby a zvody. Po realizácii novej strechy sa plocha stropu zateplila. Projekt sa uskutočnil v roku 50. výročia postavenia požiarnej zbrojnice v Dolnej Krupej.

HZ_2018HZ_2018_2 HZ_2018_1


REKONŠTRUKCIA A ZATEPLENIE STRECHY A VÝMENA VÝPLNÍ NA BUDOVE KULTÚRNEHO STREDISKA

zateplení střechyRekonštrukcia prebiehala od 3. mája 2016. Stavebné práce realizovala firma Hílek, spol. s r. o. Senica.  Rekonštrukcia zahŕňala tepelnú izoláciu a hydroizoláciu strechy, výmenu okien a dverí, opravu a renováciu fasády. Boli osadené nové  klampiarske výrobky, hromozvod, mreže v suteréne, zábradlie na schodoch od kuchyne, položenie dlažby na schodoch pri východe z kuchyne. Stavba v hodnote 142 176,91 € bola ukončená v trojtýždňovom predstihu 6. júla 2016.

 


PROJEKT REKONŠTRUKCIA OBJEKTU MÚZEA OBCE DOLNÁ KRUPÁ

titulka-500x354Na základe rozhodnutia predsedníčky vlády Slovenskej republiky Ivety Radičovej vyhlásil koncom roka 2011 Úrad vlády Slovenskej republiky program „Náš vidiek“.
Na program financovaný z rezervy predsedníčky vlády bolo vyčlenených 1,2 mil. €. Cieľom programu bola podpora obnovy vidieka investíciami, ktoré považuje žiadateľ za svoju prioritu a ktoré smerujú k vzniku pracovných príležitostí. Projekty majú prispieť k mobilizácii ľudského, výrobného a prírodného potenciálu vidieckeho prostredia.
Pri hodnotení sa zohľadňovalo aj zachovanie kvality, charakteru a identity miesta podpory.  Za proces prípravy, uzavretie zmlúv, finančnú administráciu a kontrolu zodpovedal Úrad vlády SR, ktorý s úspešnými žiadateľmi uzavrel zmluvy. Uzávierka žiadostí bola 04.01.2012, uzatvorenie zmlúv prebehlo v mesiaci február 2012 a vyúčtovanie budú musieť úspešní žiadatelia predložiť do 31.12.2012.
Obec Dolná Krupá sa rozhodla do projektu programu „Náš vidiek“ zapojiť a v čase od 27.-29. decembra 2011 bol vypracovaný projekt Rekonštrukcia objektu múzea obce Dolná Krupá. Dňa 30. decembra 2011 bola spolu s projektom zaslaná žiadosť o jeho podporu z programu „Náš vidiek“. Projekt zahŕňal rekonštrukciu strechy múzea so zateplením a oplechovaním.
Úrad vlády Slovenskej republiky projekt Rekonštrukcia objektu múzea Dolná Krupá podporil dotáciou v plnej výške požadovanej sumy 9314 €.
27. februára 2012 bola podpísaná zmluva medzi partnermi: Úradom vlády Slovenskej republiky a Obecný úradom Dolná Krupá. (Zmluva číslo: UVSR-72/2012 Dátum zverejnenia: 08.03.2012 Popis: Dotácia z rezervy predsedníčky vlády SR).
Projekt sa realizoval v dňoch 10.-13. apríla 2012. Vymenila sa strešná krytina, strešné laty, zateplila a oplechovala sa strecha a v mesiaci máj  sa na múzeu vymenili aj vchodové dvere.
Spoluúčasť obce bola 600 € a schválenie projektu bolo spojené s úväzkom 0,3 pre jedného zamestnanca.

muzeum_2012muzeum-nove-dvere muzeum-letacik


PROJEKT BEZPEČNÉ ULICE V OBCI D. KRUPÁ (KAMEROVÝ SYSTÉM SO ZÁZNAMOM)

Dňa 4. novembra 2011 navštívil obecný úrad prednosta Obvodného úradu v Trnave Ing. Jozef Klokner. Cieľom návštevy bolo overiť a skontrolovať fungovanie záznamového kamerového systému, ktorý bol v našej obci nainštalovaný a spustený do prevádzky v priebehu septembra. Bol zhotovený v rámci projektu Bezpečné ulice v obci D. Krupá a financovaný zo štátneho rozpočtu. Vďaka nemu obci slúži deväť stacionárnych a jedna otočná kamera so záznamovým systémom.


PROJEKT ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VO VEREJNÝCH BUDOVÁCH

Zverejnenie výzvy: 16. júna 2008 – Ukončenie výzvy: 18. júla 2008
Projekt je podporovaný z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia elektrárne Bohunice. Jeho cieľom je znížiť energetickú náročnosť prevádzky verejných budov v Trnavskom a Nitrianskom kraji realizáciou opatrení zameraných na energetickú efektívnosť.
Slovenská republika sa zaviazala odstaviť jadrovú elektráreň Bohunice V1. Kompenzáciou za odstavenie V1 bolo zriadenie Medzinárodného fondu na podporu odstavenia elektrárne Bohunice – BIDSF, ktorý spravuje Európska banka pre obnovu a rozvoj – EBRD.
Fond má slúžiť prostredníctvom grantov na financovanie alebo spolufinancovanie projektov týkajúcich sa poskytovania technickej pomoci, tovarov, prác a služieb potrebných na podporu odstavenia V1 a opatrení v energetike, ktoré podporia potrebnú reštrukturalizáciu, aktualizáciu a modernizáciu na úseku výroby, prenosu a distribúcie elektrickej energie, ako aj zlepšenie energetickej účinnosti. V rámci projektu boli vymenené okná a dvere na budove OcÚ, budova bola zateplená a dostala novú fasádu.


PRIPRAVUJEME VÝSTAVBU BYTOVÉHO DOMU AJ S INFRAŠTRUKTÚROU V BLÍZKOSTI KAŠTIEĽSKEHO PARKU

Dispozícia bytového domu je rozložená do jedného podzemného a štyroch nadzemných podlaží. Budova bude slúžiť ako polyfunkčný objekt, pričom prevažujúcou funkciou bude bývanie doplnené obchodnými priestormi. Prvé podzemné podlažie bude využité na polyfunkciu s vlastným vstupom, bytovú časť a technicko-hospodárske zázemie s kotolňou a skladovými priestormi pre bytové jednotky. Prvé až štvrté nadzemné podlažie je určené na bývanie v dvoj a trojizbových bytoch. Celkový počet bytových jednotiek bude 21.


REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE DOLNÁ KRUPÁ

Obec Dolná Krupá leží v severovýchodnej časti okresu Trnava, 10 km od krajského mesta Trnava a je jednou z najväčších obcí Trnavského okresu. Z hľadiska dostupnosti má obec výhodnú polohu. Dominantu v strede obce tvorí rímsko-katolícky kostol. Centrum obce dopĺňajú zariadenia komerčnej a nekomerčnej občianskej vybavenosti. Významnou dominantou obce je aj klasicistický kaštieľ s rozsiahlym parkom, kde sa konajú rôzne festivaly a hudobné slávnosti. Dolná Krupá sa nazýva aj „dedinou hudby, ruží a siedmich divov“.
Centrálne verejné priestranstvo obce Dolná Krupá tvorí Námestie L. van Beethovena pred obecným úradom, na ktoré sú priamo napojené komunikácie a chodníky lemované prvkami občianskej vybavenosti. Spevnená plocha pre úradom slúži na zhromažďovanie občanov a taktiež ako parkovisko. Zeleň na námestí a v ostatných častiach centrálnej zóny obce je neudržiavaná a nevyhovuje danému prostrediu. Mobiliár nie je vôbec zastúpený. Komunikácie, zástavky a chodníky nevyhovujú bezpečnostným požiadavkám. Tento nežiaduci stav by sa mal zmeniť realizáciou schváleného projektu v rámci Regionálneho operačného programu.
Obec Dolná Krupá od júla 2010 do januára 2011 realizovala projekt „Revitalizácia centra obce Dolná Krupá“, na realizáciu ktorého získala nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu vo výške 607 237,72 EUR.
Projekt bol zostavený z ôsmich stavebných objektov, ktoré sú navzájom náležite funkčne prepojené a tvoria tak koncepčne ucelený celok. Ich realizáciou sa vytvorilo funkčné (spoločensky, dopravne a relaxačne), moderné, reprezentatívne centrum obce Dolná Krupá.
Aktivity projektu boli zamerané na zvýšenie bezpečnosti, obnovu a zatraktívnenie centra obce Dolná Krupá tak, aby sa centrum stalo funkčným jadrom obce, atraktívnym pre svojich obyvateľov aj návštevníkov.


KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA ZŠ S MŠ DOLNÁ KRUPÁ

Na jeho realizáciu získala obec nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu vo výške 657 423,15 EUR (19 805 529 Sk). Projekt sa realizoval od septembra 2010 do mája 2011, kedy bola stavba skolaudovaná.

7 divov Dolnej Krupej