Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17. 7. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

470/2020

180,00 EUR

Nikola Novotová

Obec Dolná Krupá

15. 7. 2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

450/2020

1,00 EUR Jedno euro

Tomáš Hrčka

Obec Dolná Krupá

10. 7. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

451/2020

250,00 EUR

Anna Hulíková

Obec Dolná Krupá

26. 6. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov

383/2020

251,91 EUR Dvestopäťdesiatjeden eur deväťdesiat jeden eurocentov

Poľnohospodárske družstvo KRUPÁ v Dolnej Krupej

Obec Dolná Krupá

22. 6. 2020

Nájomná zmluva

399/2020

11,50 EUR

Ivana Guzmická

Obec Dolná Krupá

22. 6. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

221/2020

450,00 EUR Štyristo päťdesiat eur

Rudolf Zárecký

Obec Dolná Krupá

10. 6. 2020

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

356/2020

nula

Martin Lehota

Obec Dolná Krupá

10. 6. 2020

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

355/2020

nula

Lukáš Bohunický

Obec Dolná Krupá

25. 5. 2020

Zmluva o dielo

319/2020

113 906,46 EUR Jednostotrinásťtisíc deväťstošesť eur, 46 eurocentov

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Obec Dolná Krupá

14. 5. 2020

Zmluva o dielo

249/2020

4 943,00 EUR Štyri tisíc deväťstoštyridsaťtri eur

Lukáš Bohunický

Obec Dolná Krupá

14. 5. 2020

Zmluva o dielo

248/2020

4 850,00 EUR Štyri tisíc osemstopäťdesiat

Martin Lehota

Obec Dolná Krupá

12. 5. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

105/2020/NC

10,00 EUR desať

Mária Sládečková

Obec Dolná Krupá

12. 5. 2020

Nájomná zmluva za hrobové miesto

104/2020/NC

10,00 EUR desať

Martina Klimová

Obec Dolná Krupá

7. 5. 2020

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

220/2020

275,00 EUR Dvestosedemdesiatpäť eur

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Obec Dolná Krupá

7. 4. 2020

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

222/2020

65,00 EUR šesťdesiat päť eur

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Dolná Krupá

3. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

206/2020

900,00 EUR Deväťsto eur

Obecný športový klub Dolná Krupá

Obec Dolná Krupá

1. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

34/2020

7 000,00 EUR Sedemtisíc

Obecný športový klub Dolná Krupá

Obec Dolná Krupá

1. 4. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

200/2020

1 992,00 EUR Tisícdeväťstodeväťdesiatdva eur

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Dolná Krupá

1. 4. 2020

Zmluva o dielo

198/2020

14 040,00 EUR Štrnásťtisíc štyridsať eur

A.DOM s.r.o.

Obec Dolná Krupá

30. 3. 2020

Zmluvy o poskytnutí IR na registratúru

193/2020

690,00 EUR Šestodeväťdesiat

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dolná Krupá

30. 3. 2020

Zmluva o aktualizácii programov a licenčná zmluva

192/2020

312,00 EUR Tristodvanásť

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dolná Krupá

4. 3. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

31/2020

300,00 EUR Tristo eur

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, ZO v Dolnej Krupej

Obec Dolná Krupá

4. 3. 2020

Dodatok č. 1 k zmluve o platení úhrady za poskytovanú soc. službu

156/2020

288,20 EUR Dvestoosemdesiatosem eur dvadsať eurocentov

Trnavská arcidiecézna charita

Obec Dolná Krupá

29. 1. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov KS

75/2020

110,00 EUR

Miroslav Ohradka

Obec Dolná Krupá

20. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

32/2019

750,00 EUR sedemsto päťdesiat eur

Slovenský zväz záhradkárov ZO Dolná Krupá

Obec Dolná Krupá

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 26-50 z 104

7 divov Dolnej Krupej