Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Projekty a investičné akcie

PROJEKT MODERNIZÁCIE HASIČSKEJ ZBROJNICE DOLNÁ KRUPÁ (AUGUST – SEPTEMBER 2018)

HZ_2018_4V mesiacoch august – september 2018 obec zrealizovala projekt Modernizácia hasičskej zbrojnice Dolná Krupá. Projekt bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Výška poskytnutej dotácie bola v sume 30 000 € a spoluúčasť obce predstavovala 6 357,20 €. Demontovala sa stará strešná krytina (nebezpečný odpad – azbestocement) a odstránila sa konštrukcia krovu. Plocha stropu sa očistila a následne sa zrealizovala nová konštrukcia krovu s latovaním a plechovou krytinou. Taktiež bol urobený nový bleskozvod. Osadili sa nové klampiarske výrobky, dažďové žľaby a zvody. Po realizácii novej strechy sa plocha stropu zateplila. Projekt sa uskutočnil v roku 50. výročia postavenia požiarnej zbrojnice v Dolnej Krupej.

HZ_2018HZ_2018_2 HZ_2018_1


REKONŠTRUKCIA A ZATEPLENIE STRECHY A VÝMENA VÝPLNÍ NA BUDOVE KULTÚRNEHO STREDISKA

zateplení střechyRekonštrukcia prebiehala od 3. mája 2016. Stavebné práce realizovala firma Hílek, spol. s r. o. Senica.  Rekonštrukcia zahŕňala tepelnú izoláciu a hydroizoláciu strechy, výmenu okien a dverí, opravu a renováciu fasády. Boli osadené nové  klampiarske výrobky, hromozvod, mreže v suteréne, zábradlie na schodoch od kuchyne, položenie dlažby na schodoch pri východe z kuchyne. Stavba v hodnote 142 176,91 € bola ukončená v trojtýždňovom predstihu 6. júla 2016.

 


PROJEKT REKONŠTRUKCIA OBJEKTU MÚZEA OBCE DOLNÁ KRUPÁ

titulka-500x354Na základe rozhodnutia predsedníčky vlády Slovenskej republiky Ivety Radičovej vyhlásil koncom roka 2011 Úrad vlády Slovenskej republiky program „Náš vidiek“.
Na program financovaný z rezervy predsedníčky vlády bolo vyčlenených 1,2 mil. €. Cieľom programu bola podpora obnovy vidieka investíciami, ktoré považuje žiadateľ za svoju prioritu a ktoré smerujú k vzniku pracovných príležitostí. Projekty majú prispieť k mobilizácii ľudského, výrobného a prírodného potenciálu vidieckeho prostredia.
Pri hodnotení sa zohľadňovalo aj zachovanie kvality, charakteru a identity miesta podpory.  Za proces prípravy, uzavretie zmlúv, finančnú administráciu a kontrolu zodpovedal Úrad vlády SR, ktorý s úspešnými žiadateľmi uzavrel zmluvy. Uzávierka žiadostí bola 04.01.2012, uzatvorenie zmlúv prebehlo v mesiaci február 2012 a vyúčtovanie budú musieť úspešní žiadatelia predložiť do 31.12.2012.
Obec Dolná Krupá sa rozhodla do projektu programu „Náš vidiek“ zapojiť a v čase od 27.-29. decembra 2011 bol vypracovaný projekt Rekonštrukcia objektu múzea obce Dolná Krupá. Dňa 30. decembra 2011 bola spolu s projektom zaslaná žiadosť o jeho podporu z programu „Náš vidiek“. Projekt zahŕňal rekonštrukciu strechy múzea so zateplením a oplechovaním.
Úrad vlády Slovenskej republiky projekt Rekonštrukcia objektu múzea Dolná Krupá podporil dotáciou v plnej výške požadovanej sumy 9314 €.
27. februára 2012 bola podpísaná zmluva medzi partnermi: Úradom vlády Slovenskej republiky a Obecný úradom Dolná Krupá. (Zmluva číslo: UVSR-72/2012 Dátum zverejnenia: 08.03.2012 Popis: Dotácia z rezervy predsedníčky vlády SR).
Projekt sa realizoval v dňoch 10.-13. apríla 2012. Vymenila sa strešná krytina, strešné laty, zateplila a oplechovala sa strecha a v mesiaci máj  sa na múzeu vymenili aj vchodové dvere.
Spoluúčasť obce bola 600 € a schválenie projektu bolo spojené s úväzkom 0,3 pre jedného zamestnanca.

muzeum_2012muzeum-nove-dvere muzeum-letacik


PROJEKT BEZPEČNÉ ULICE V OBCI D. KRUPÁ (KAMEROVÝ SYSTÉM SO ZÁZNAMOM)

Dňa 4. novembra 2011 navštívil obecný úrad prednosta Obvodného úradu v Trnave Ing. Jozef Klokner. Cieľom návštevy bolo overiť a skontrolovať fungovanie záznamového kamerového systému, ktorý bol v našej obci nainštalovaný a spustený do prevádzky v priebehu septembra. Bol zhotovený v rámci projektu Bezpečné ulice v obci D. Krupá a financovaný zo štátneho rozpočtu. Vďaka nemu obci slúži deväť stacionárnych a jedna otočná kamera so záznamovým systémom.


PROJEKT ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VO VEREJNÝCH BUDOVÁCH

Zverejnenie výzvy: 16. júna 2008 – Ukončenie výzvy: 18. júla 2008
Projekt je podporovaný z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia elektrárne Bohunice. Jeho cieľom je znížiť energetickú náročnosť prevádzky verejných budov v Trnavskom a Nitrianskom kraji realizáciou opatrení zameraných na energetickú efektívnosť.
Slovenská republika sa zaviazala odstaviť jadrovú elektráreň Bohunice V1. Kompenzáciou za odstavenie V1 bolo zriadenie Medzinárodného fondu na podporu odstavenia elektrárne Bohunice – BIDSF, ktorý spravuje Európska banka pre obnovu a rozvoj – EBRD.
Fond má slúžiť prostredníctvom grantov na financovanie alebo spolufinancovanie projektov týkajúcich sa poskytovania technickej pomoci, tovarov, prác a služieb potrebných na podporu odstavenia V1 a opatrení v energetike, ktoré podporia potrebnú reštrukturalizáciu, aktualizáciu a modernizáciu na úseku výroby, prenosu a distribúcie elektrickej energie, ako aj zlepšenie energetickej účinnosti. V rámci projektu boli vymenené okná a dvere na budove OcÚ, budova bola zateplená a dostala novú fasádu.


PRIPRAVUJEME VÝSTAVBU BYTOVÉHO DOMU AJ S INFRAŠTRUKTÚROU V BLÍZKOSTI KAŠTIEĽSKEHO PARKU

Dispozícia bytového domu je rozložená do jedného podzemného a štyroch nadzemných podlaží. Budova bude slúžiť ako polyfunkčný objekt, pričom prevažujúcou funkciou bude bývanie doplnené obchodnými priestormi. Prvé podzemné podlažie bude využité na polyfunkciu s vlastným vstupom, bytovú časť a technicko-hospodárske zázemie s kotolňou a skladovými priestormi pre bytové jednotky. Prvé až štvrté nadzemné podlažie je určené na bývanie v dvoj a trojizbových bytoch. Celkový počet bytových jednotiek bude 21.


REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE DOLNÁ KRUPÁ

Obec Dolná Krupá leží v severovýchodnej časti okresu Trnava, 10 km od krajského mesta Trnava a je jednou z najväčších obcí Trnavského okresu. Z hľadiska dostupnosti má obec výhodnú polohu. Dominantu v strede obce tvorí rímsko-katolícky kostol. Centrum obce dopĺňajú zariadenia komerčnej a nekomerčnej občianskej vybavenosti. Významnou dominantou obce je aj klasicistický kaštieľ s rozsiahlym parkom, kde sa konajú rôzne festivaly a hudobné slávnosti. Dolná Krupá sa nazýva aj „dedinou hudby, ruží a siedmich divov“.
Centrálne verejné priestranstvo obce Dolná Krupá tvorí Námestie L. van Beethovena pred obecným úradom, na ktoré sú priamo napojené komunikácie a chodníky lemované prvkami občianskej vybavenosti. Spevnená plocha pre úradom slúži na zhromažďovanie občanov a taktiež ako parkovisko. Zeleň na námestí a v ostatných častiach centrálnej zóny obce je neudržiavaná a nevyhovuje danému prostrediu. Mobiliár nie je vôbec zastúpený. Komunikácie, zástavky a chodníky nevyhovujú bezpečnostným požiadavkám. Tento nežiaduci stav by sa mal zmeniť realizáciou schváleného projektu v rámci Regionálneho operačného programu.
Obec Dolná Krupá od júla 2010 do januára 2011 realizovala projekt „Revitalizácia centra obce Dolná Krupá“, na realizáciu ktorého získala nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu vo výške 607 237,72 EUR.
Projekt bol zostavený z ôsmich stavebných objektov, ktoré sú navzájom náležite funkčne prepojené a tvoria tak koncepčne ucelený celok. Ich realizáciou sa vytvorilo funkčné (spoločensky, dopravne a relaxačne), moderné, reprezentatívne centrum obce Dolná Krupá.
Aktivity projektu boli zamerané na zvýšenie bezpečnosti, obnovu a zatraktívnenie centra obce Dolná Krupá tak, aby sa centrum stalo funkčným jadrom obce, atraktívnym pre svojich obyvateľov aj návštevníkov.


KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA ZŠ S MŠ DOLNÁ KRUPÁ

Na jeho realizáciu získala obec nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu vo výške 657 423,15 EUR (19 805 529 Sk). Projekt sa realizoval od septembra 2010 do mája 2011, kedy bola stavba skolaudovaná.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

7 divov Dolnej Krupej