Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Sobášna matrika

Žiadosť o uzavretie manželstva
Vybavuje: Obec  Dolná Krupá, Obecný - Matričný úrad, Nám. L. van Beethovena  139/1, Dolná Krupá, tel.: 033/5577253

a) slobodní snúbenci, ak aspoň jeden z nich má trvalý pobyt v obci Dolná Krupá
     snúbenci sa dostavia osobne

Potrebujete:
- predložiť občianske preukazy, rodné listy, vypísať žiadosť o uzavretie manželstva (tlačivo je k dispozícii v prílohe a aj na matričnom úrade)
Upozornenie: ak ide o cirkevný sobáš, snúbenci žiadosť potvrdenú na matričnom úrade, odovzdajú na Rímskokatolíckom farskom úrade, po uzavretí manželstva vydá matričný úrad sobášny list
Poplatky:

  •  skontrolovanie Žiadosti o uzavretie manželstva - cirkevný sobáš: bez poplatku
  •  skontrolovanie Žiadosti o uzavretie manželstva - občiansky sobáš: bez poplatku

Lehota podania žiadosti je najmenej 14 dní pred sobášom.

Žiadosť o uzavretie manželstva (242.82 kB)


b) slobodní snúbenci s trvalým pobytom mimo obce Dolná Krupá
     snúbenci sa dostavia osobne

Potrebujete:
- predložiť občianske preukazy, rodné listy, žiadosť o uzavretie manželstva a povolenie k uzavretiu manželstva vydané matričným úradom v trvalom pobyte jedného z nich.
Upozornenie: po uzavretí manželstva matričný úrad vydá sobášny list
Poplatok: 20 EUR 
Lehota podania žiadosti je najmenej 14 dní pred sobášom.

c) slobodní snúbenci, ktorí chcú uzavrieť manželstvo mimo miesta trvalého pobytu
     snúbenci sa dostavia osobne

Potrebujete:
- predložiť žiadosť o uzavretie manželstva, občianske preukazy, rodné listy
Upozornenie: matrikárka vystaví Zmocnenie na uzavretie manželstva pre matričný úrad v mieste kde sa bude uzatvárať manželstvo.
Poplatok: 20 EUR
Lehota podania žiadosti je najmenej 14 dní pred sobášom.

d) snúbenci sú rozvedení alebo ovdovení
    snúbenci sa dostavia osobne

Potrebujete:
- predložiť žiadosť o uzavretie manželstva, občianske preukazy, rodné listy, právoplatné rozsudky o rozvode prípade úmrtné listy bývalého manžela alebo manželky
Poplatok: bez poplatku
Lehota podania žiadosti je najmenej 14 dní pred sobášom.

e) jeden zo snúbencov je cudzinec
    snúbenci sa dostavia osobne

Potrebujete:
- predložiť žiadosť o uzavretie manželstva, snúbenec, ktorý je štátnym občanom SR predloží doklady ako v bodoch a) až  d), cudzinec predloží rodný list, doklad o štátnom občianstve, doklad o pobyte, doklad o stave,ak je rozvedený právoplatným rozsudok o rozvode manželstva alebo ak je ovdovelý úmrtný list bývalého manžela ( manželky), doklady musia byť preložené úradným prekladateľom do slovenského jazyka, a v prípade potreby legalizované alebo musia mať osvedčovaciu doložku „Apostille“, ďalej predloží doklad totožnosti (pas, občiansky preukaz)
Poplatok: 70 EUR
Lehota podania žiadosti je najmenej 14 dní pred sobášom.

f) jeden zo snúbencov je neplnoletý
    snúbenci sa dostavia osobne

Potrebujete:
- predložiť žiadosť o uzavretie manželstva, občianske preukazy, rodné listy, neplnoletý snúbenec predloží právoplatný rozsudok okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo
Poplatok: bez poplatku

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska
Manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže v zákonnom stanoveje lehote 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, požiadať o svoje skoršie priezvisko.
Upozornenie: o prijatie skoršieho priezviska treba požiadať na matričnom úrade, v obvode ktorého bolo manželstvo uzavreté.
Potrebujete:
- predložiť žiadosť (je k dispozícii  na matričnom úrade), občiansky preukaz, sobášny list, právoplatné rozhodnutie o rozvode manželstva
Poplatok za vydanie potvrdenia: 5 EUR
Lehota vybavenia: do 7 dní

Žiadosť -upustenie od používania spoločného priezviska.doc (28 kB)


Vydanie duplikátu rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu
Potrebujete – dostaviť sa osobne, alebo podať písomnú žiadosť– občan, ktorého sa rodný list alebo sobášny list týka, jeho zákonný zástupca /rodič dieťaťa/, prípadne člen rodiny /manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci alebo iná blízka osoba po preukázaní oprávneného záujmu/
Lehota na vybavenie : osobne – na počkanie
                                           písomne – do 7 dní od doručenia žiadosti
Poplatok za každý vydaný duplikát : 5 EUR 

Zápis do osobitnej matriky
Narodenia, sobáše a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine sa evidujú na
MV SR, Osobitná matrika, Drieňová 22, Bratislava.
Poplatok: 10 EUR
Vybavuje: Obec Dolná Krupá, Matričný úrad
Upozornenie: matričný úrad v Donej Krupej preberá žiadosti k zápisu do osobitnej matriky od občanov s trvalým pobytom v Dolnej Krupej, alebo posledným trvalým pobytom v SR v Dolnej Krupej

Ďalšie správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení nesk. predpisov
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 20 EUR

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 20 EUR

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 20 EUR

7d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 70 EUR

e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami: 35 EUR

f) Uzavretie manželstvo medzi štátnymi občanom Slovenskej republiky a cudzincom: 70 EUR

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami: 200 EUR

h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt: 200 EUR

Správne poplatky sa vyberajú na Matričnom úrade v hotovosti, alebo prostredníctvom  platobného terminálu (platobnou kartou).

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

7 divov Dolnej Krupej